پزشکی و اسلام

پزشکی- دارو سازی و اسلام

مسلمانان در دارو سازى ، داراى نبوغ بوده و به گیاهان و شناخت خاصیت آنها اهتمام مى ورزیده اند. از كسانى كه در گیاه شناسى بهره اى وافر داشته اند، ((...

امام صادق (ع) وعلوم پزشکی